Office of Chief Electoral Officer - BIHAR

Bihar Legislative Council Election 2014 -

 

BIHAR Legislative Council Election 2014

S. No Candidates Name
1 krishna kumar singh
2 Sanjay Prakash
3 Suraj Nandan Prasad
4 Md. Haroon Rashid
5 Prashant Kumar Shahi
6 Satish Kumar
7 Ashok Chaudhary
8 Hira Prasad Bind
9 Sone Lal Mehtha